Warunki zakupu

Regulamin sprzedaży INTERTICKET POLSKA sp. z o. o.

1. DEFINICJE

1.1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

a. InterTicket – należy przez to rozumieć Interticket Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (00-517) Warszawie, z adresem przy ul. Marszałkowskiej 80, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (gdzie znajduje się dokumentacja spółki) do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383319, posługującą się NIP: 7010293438, REGON: 142907000, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł;

b. świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

c. sprzedaży biletów – należy przez to rozumieć sprzedaż biletów drogą elektroniczną w imieniu i na rzecz podmiotów trzecich, które organizują te wydarzenia;

d. Portalu – należy przez to rozumieć stronę internetową https://www.interticket.pl/, poprzez którą m.in. prowadzona jest sprzedaż biletów;

e. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z funkcjonalności Portalu, w tym dokonującą nabycia biletów za jego pomocą;

f. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć konto utworzone za pomocą Portalu, do którego Użytkownik loguje się za pomocą adresu e-mail i hasła, pozwalające na dokonywanie zakupu biletów bez potrzeby każdorazowego uzupełniania danych osobowych oraz zapewniające dodatkowe funkcjonalności Portalu, tj. historia zamówień, historia przeglądania strony, ulubione, zmiana danych w koncie.

 

2. WARUNKI OGÓLNE

2.1 InterTicket prowadzi sprzedaż biletów na wydarzenia (kulturalne i sportowe) odbywające się na terenie kraju, jak i poza jego granicami oraz oferuje usługi związane obsługą wydarzeń, w szczególności kontrolę dostępu biletów w miejscach wydarzeń.

2.2 Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a InterTicket dochodzi w momencie złożenia przez Użytkownika za pomocą Portalu zamówienia, zaksięgowania wpłaty z zachowaniem terminów określonych w paragrafie 3 oraz otrzymania na adres e-mail podany w zamówieniu potwierdzenia dokonania zakupu.

2.3 Każdy Użytkownik klikając przycisk „Akceptuję warunki zakupu” oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz stanowiącą z nim integralną całość Politykę prywatności.

 

3. CENA

3.1 Cena biletów oferowanych przez InterTicket zawiera koszty związane z obsługą płatności oraz podatek VAT. Do cen biletów oferowanych przez InterTicket może zostać również doliczona opłata serwisowa (prowizja) oraz opłata wysyłkowa, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia biletów. Wysokość poszczególnych opłat jest wyszczególniona po dodaniu biletu do koszyka.

3.2 Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zapłacona natychmiast po dokonaniu zamówienia. Przerwanie transakcji lub jej późniejsze opłacenie może spowodować zwolnienie biletów w systemie. InterTicket nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przerwane w wyniku błędu Użytkownika.

2.3 W przypadku gdy na rachunek bankowy InterTicket wpłyną środki pieniężne po wygaśnięciu sesji koszyka, po upływie terminu zaksięgowania transakcji lub niezwiązane z żadnym istniejącym zamówieniem (transakcje o statusie „odrzucone”), są one zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęły, w terminie do 14 dni roboczych od momentu ich wpływy na rachunek bankowy InterTicket. W przypadku transakcji niezwiązanych z biletami o statusie „zakończona”, czas zwrotu środków jest zależny od terminu kontaktu Użytkownika z InterTicket w celu wyjaśnienia sprawy. Zwrot środków zostanie zlecony najpóźniej w ciągu 24 godzin od wyjaśnienia sprawy przez Użytkownika z Interticket.

 

4. FORMA ZAPŁATY

4.1 Zapłaty za zamówione bilety można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

a. za pobraniem, czyli gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem kuriera;

b. przelewem bankowym za pomocą rachunku w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany w procesie realizacji zamówienia przez operatora płatności numer rachunku bankowego (czas na zaksięgowanie płatności to 48 godzin od rozpoczęcia transakcji),

c. kartą kredytową (termin zaksięgowania wpłaty na koncie InterTicket mija po upływie godziny od rozpoczęcia transakcji),

d. przelewem elektronicznym (ePrzelewem/szybkim przelewem)

Szybkie przelewy realizowane są w ten sposób, że Użytkownik dokonujący zakupu biletów wybiera jako formę płatności serwis transakcyjny swojego banku, następnie zostaje do niego przekierowany. Po zalogowaniu się Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca do Portalu. Termin zaksięgowania wpłaty na koncie InterTicket, podobnie jak w przypadku płatności kartą, mija po upływie godziny od rozpoczęcia transakcji.

4.2 InterTicket zastrzega prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy bezskutecznie upłynął termin na zaksięgowanie wpłaty za złożone zamówienie. Odstąpienie od umowy następuje poprzez anulowanie transakcji, zaś oświadczenie w tym zakresie dokonywane jest na adres e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

4.3 Interticket zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w ust. 4.1.

4.4. Płatności online obsługiwane są przez: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399), eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000042304) oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

 

5. DOSTARCZENIE BILETÓW

5.1 Bilety zostaną dostarczane do Użytkownika za pomocą środka komunikacji, zgodnie z wybraną przez Użytkownika opcją dostarczenia. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy. Użytkownik zobowiązany jest do skontrolowania dostarczonych biletów oraz poprawności znajdujących się tam danych natychmiast po ich otrzymaniu: data, godzina i miejsce imprezy, ilość oraz cena biletów.

5.2 Jeżeli bilet nie zostanie dostarczony Użytkownikowi zgodnie z wybraną opcją, Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania InterTicket o niedostarczeniu biletu najpóźniej na 2 dni przed terminem wydarzenia, na które InterTicket dokonało sprzedaży danego biletu, e-mailowo na adres info@interticket.pl lub telefonicznie pod numerami: +48 517 951 122 lub +48 504 297 392. W przesłanej informacji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: adres email podany podczas składania zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego oraz numer ID zamówienia (nadawany przez operatora płatności). W przypadku otrzymania takiej informacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, InterTicket zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania aby umożliwić Użytkownikowi udział w wydarzeniu, na które został sprzedany bilet.

5.3 W przypadkach gdy na skutek działań lub zaniechań InterTicket, Użytkownik otrzymał bilet, który jest niezgodny ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem, reklamacje w tym zakresie będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie zgłoszenia pisemnego drogą e-mail. Złożonego przez Użytkownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania biletu. InterTicket rozpatrzy reklamacje w terminie do 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego.

5.4 Wszystkie bilety nabyte w InterTicket oraz bilety print@home (bilet w formie pliku PDF do samodzielnego wydruku) nie mogą być w żaden sposób zmieniane (kopiowanie, przerabianie czy przesyłanie). Systemy kontroli dostępu w miejscu imprezy akceptują wyłącznie pierwszy bilet z określonym kodem kreskowym. Wszystkie kolejne bilety zawierające wczytane już kody kreskowe zostaną odrzucone podczas kontroli. Wraz z autoryzacją wstępu uczestnik imprezy akceptuje ustalone przez organizatora warunki i zasady obowiązujące w miejscu odbywania się imprezy. InterTicket nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia regulaminów imprez.

 

6. ZWROTY

6.1 Zwroty biletów będą przyjmowane wyłącznie w przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca imprezy. W przypadku imprez sportowych możliwe są nieznaczne przesunięcia daty/godziny rozpoczęcia się imprezy.

6.2 Minimalne lub usprawiedliwione zmiany w porządku programu są zarezerwowanym prawem organizatora. W przypadku odwołania, przesunięcia lub zmian w porządku programu, poniesione wydatki (np. przejazd, hotel, opłaty powstałe przy zakupie biletu lub jego doręczeniu) nie będą refundowane przez InterTicket.

6.3 W wypadkach, o których mowa w ust. 6.1 bilety mogą zostać zwrócone, o ile zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni przed pierwotnie zaplanowanym terminem imprezy. W pozostałych wypadkach bilety mogą zostać zwrócone, o ile zwrot zostanie dokonany w terminie do 21 dni przed zaplanowanym terminem imprezy.

6.4 W przypadku dokonania zwrotu biletu InterTicket nie zwraca kosztów zrealizowanej wysyłki oraz kosztów związanych z realizacją i obsługą transakcji, w tym wydaniem biletów.

6.5 InterTicket Polska Sp. z o. o. informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z późn. zm.), Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 tej ustawy, jeżeli znany jest z góry dzień lub okres imprezy.

6.6 Zwrot biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż opisane w ust. 6.1 jest możliwy, jeżeli stanowi tak regulamin Organizatora danego wydarzenia lub jeśli Organizator wyrazi na to zgodę.

 

7. PROCEDURA DOKONYWANIA ZWROTÓW

7.1 W celu dokonania zwrotu Użytkownik winien dostarczyć InterTicket oryginalne bilety wstępu wraz z paragonem fiskalnym oraz oświadczeniem o przyczynie żądania zwrotu.

W przypadku wyboru biletu elektronicznego, prosimy o przesłanie za pomocą opcji „przekaż dalej” w poczcie e-mail potwierdzenia dokonania zakupu (wiadomość z biletami otrzymana po opłaceniu zamówienia) wraz z informacją o przyczynie żądania zwrotu. Zgłoszenie kierowane jest przez InterTicket do organizatora wydarzenia w celu uzyskania decyzji w sprawie uznania zwrotu, natomiast po otrzymaniu odpowiedzi, w zależności od jej treści, podejmowane są kroki związane z operacją zwrotu biletów oraz środków uiszczonych tytułem zapłaty za bilety albo Użytkownik jest informowany o odmowie uznania zwrotu ze strony organizatora.

7.2 InterTicket przyjmuje zwroty biletów zakupionych przez Portal. Bilety nabyte w punktach sprzedaży stacjonarnej współpracujących z InterTicket mogą zostać zwrócone jedynie w punkcie, w którym zostały nabyte. W przypadku płatności kartą zwrot zostanie wykonany na rachunek bankowy przypisany do tej karty.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTERTICKET ZA INFORMACJE O WYDARZENIU, PRZEBIEG WYDARZENIA, REKLAMACJE DOTYCZĄCE WYDARZENIA

8.1 InterTicket pełni rolę pośrednika przy sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez podmioty trzecie. Tym samym InterTicket nie ma wpływu na przebieg wydarzenia i jego zmiany, a także na promocję wydarzenia i publikowane na jego temat informacje. InterTicket odpowiada wyłącznie za techniczne aspekty sprzedaży biletów, tj. przede wszystkim dostarczenie biletów Użytkownikowi zgodnie ze złożonym i opłaconym zamówieniem.

8.2 Tym samym InterTicket rozpatruje reklamacje zgodnie z pkt 5.2, 5.3, 7.1 niniejszego Regulaminu. Z kolei reklamacje dotyczące przebiegu wydarzenia, jego zmian i informacji publikowanych na temat wydarzenia należy kierować bezpośrednio do organizatora tego wydarzenia.

8.3 W szczególności InterTicket nie gwarantuje, że informacje dotyczące imprez publikowane przez organizatorów na Portalu lub stronach internetowych dotyczących tych wydarzeń, są kompletne, poprawne i aktualne.

8.4 W przypadku otrzymania od organizatora informacji dotyczących ewentualnych zmian danej imprezy, InterTicket, działając na zasadzie dobrej praktyki, informuje o nich Użytkowników, nie jest jednak do tego w żaden sposób zobowiązany i nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność i aktualność przekazywanych danych. Użytkownik celem uzyskania pełnych i autoryzowanych informacji o imprezie winien zwrócić się bezpośrednio do organizatora.

8.5 Odpowiedzialność za informacje umieszczone na bilecie ponosi tylko i wyłącznie organizator danej imprezy. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności otrzymanych biletów z faktycznym zamówieniem.

 

9. DANE OSOBOWE

9.1 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności, tworzącą z niniejszym Regulaminem integralną całość.

 

10. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1 Usługi świadczone drogą elektroniczną za pomocą Portalu stanowi:

a. prowadzenie Konta Użytkownika;

b. sprzedaż biletów.

10.2 Użytkownik, aby korzystać ze świadczonych przez Portal usług elektronicznych, musi spełniać następujące warunki techniczne:

a) posiadać dostęp do sieci Internet,

b) korzystać z przeglądarki internetowej dającej możliwość dokonywania edycji dokumentów hipertekstowych (np. Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer itp.),

c) posiadać prawidłowo założone konto poczty elektronicznej.

10.3 Użytkownikom zakazuje się dostarczania za pomocą Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa InterTicket, organizatorów wydarzeń lub pozostałych Użytkowników Portalu.

10.4 Umowa o prowadzenie Konta Użytkownika zawierana jest z chwilą rejestracji Użytkownika w tym celu, zaś rozwiązywana jest z chwilą usunięcia Konta Użytkownika. Użytkownik może sam usunąć Konto. Może ono również zostać usunięte przez InterTicket w przypadku stwierdzenia wykorzystywania Konta Użytkownika niezgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności albo wykorzystania Konta Użytkownika przez osobę do tego nieuprawnioną.

10.5 Umowa sprzedaży biletów zawierana i rozwiązywana jest zgodnie z poprzedzającymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10.6. Reklamacje w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika powinny być przesyłane w formie elektronicznej na adres info@interticket.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika, opis zaistniałego problemu i żądanie Użytkownika. InterTicket rozpoznaje reklamację w terminie 24 godzin roboczych od dnia jej wpływu na skrzynkę pocztową InterTicket. Odpowiedź zostaje przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.

10.7. Reklamacje związane ze sprzedażą biletów rozpoznawane są na zasadach określonych w poprzedzających postanowieniach niniejszego Regulaminu.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

11.1 Nabycie przez Użytkownika biletów za pomocą Portalu lub utworzenie Konta Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, w tym Polityki prywatności w niezbędnym zakresie, zgodnie z ich treścią obowiązującą w dniu zawarcia umowy. Brak akceptacji postanowień Regulaminu, w tym niezbędnych postanowień Polityki prywatności, uniemożliwia nabycie biletów lub utworzenie Konta Użytkownika.

11.2 Regulamin może zostać zmieniony przez InterTicket w każdym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje od momentu publikacji go na Portalu. Zmiany wprowadzone w Regulaminie nie mogą naruszać ani ograniczać praw nabytych uprzednio przez Użytkowników korzystających z Portalu.

11.3. Znaki towarowe, nazwy firmowe, logo, oznaczenie słowno-graficzne przysługują ich prawnym właścicielom a ich ewentualne umieszczenie na stronie internetowej Sklepu zostało dokonane wyłącznie w celach informacyjnych.

Uwaga! Czas sesji koszyka wkrótce wygaśnie!
pozostało czasu:
00:00

pozycji w koszyku

suma:


Czas sesji upłynął. Aby dokonać zakupu biletów należy je ponownie dodać do koszyka.